11.7.08

συνέκδημος.2

§
η γλώσσα μου χάρισε την εμπειρία
αλλά δεν έχω λόγο να της δώσω σώμα
:::
language endowed me with the experience
but i do not have language proper to give it a body

§
η έκφραση “χωρίς αμφιβολία” είναι άρνηση της φύσης,
ο θρίαμβος της βίας πάνω στη ζωή,
το τέλος κάθε πιθανής εμπειρίας του αλήθινού
:::
the phrase “it's completely out of the question” is the denial of nature,
the triumph of violence over the life,
the end of any possible experience of truth

2.7.08

heat full of Tithonos' noise (on Mk.12:31)

αν ο εαυτός είναι η πρώτη (—μόνη) απορία,
τότε αγάπη είναι η βεβαίωση της,
κι η προσευχή για τον 'εχθρό'
είναι απορητική αυτεπίγνωση
:::
if self is the prime (—only) aporia,
then love is aporia's realization,
and the prayer for the 'enemy'
is aporetic self-realization