5.9.08

ειδος (on Jas.1:27)

το δέρμα έχει μορφή,
σχετίζεται, αγαπά,
είναι πέρας άπειρο.

οι ιδέες δεν έχουν μορφή,
κλέβουν μορφές από τα σώματα που κατοικούν,
ακυρώνοντας την αγάπη,
πεπερασμένα άπειρες.
:::
skin has shape,
it relates, loves,
is unlimited limit.

ideas have not shape,
they steal shapes from the bodies they occupy,
canceling the love,
being limitedly limitless.