29.3.13

τἀναντία φίλα

ἡ κρύα ἁρμύρα τὴν νύχτα:
τόσο δυσκολοϋπόφερτη στὸ κορμί
τόσο ἐραστὴ στὸ πνεῦμα.
ἡ βοὴ τῆς θάλασσας πίσω ἀπὸ τὸ πυκνὸ σκοτάδι:
τόσο βασανιστικὰ ψυχρὴ στὸ δέρμα
τόσο δεσμευτικὴ στὴν καρδιά.

ὅ,τι πιὸ μακρινὸ ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ταμιευτῶν
καὶ τῶν δουλοπαροίκων.
——ἀπονηχόμενος

:::

the chilly saltiness in the night:
so unbearable for the body
so lovely for the spirit.
the roar of the sea behind the thick darkness:
so harrowingly icy for the skin
so binding for the heart.

the most afar from the world of treasurers
and serfs.
——swimming away