13.3.14

συναίρεση θανάτου.2

τὸ τελικὸ στάδιο τοῦ Νόμου εἶναι ἡ ἀνομία,
ἡ κατάλυση κάθε ὀχυροῦ τῆς συνείδησης,
ἡ καθολικὴ ἀνεστιότητα.

::: 

the final state of the Law is anomy,
the dissolution of every bastion of consciousness,
the total homelessness.