11.9.08

ταφοι κεκονιαμενοι (ον 1Jn.5:21)

“[Ο άνθρωπος] δεν είναι ούτε Homo sapiens ούτε Homo loquens, αλλά Homo sapiens loquendi, και αυτή η σύζευξη συνιστά το πως η Δύση κατανοεί τον εαυτό της και θεμελιώνει τόσο την γνώση όσο και τις ικανότητες της. Η χωρίς προηγούμενο βία της ανθρώπινης δύναμης έχει τις βαθύτερες ρίζες της σε αυτήν την δομή της γλώσσας. Με αυτήν την έννοια ό,τι βιώνεται στο experimentum linguae είναι [...] η αδυναμία να μιλήσης στη βάση μιας γλώσσας. Aυτή είναι η εμπειρία, δια της νηπιότητας της μεταξύ λόγου και διαλόγου, της ιδιαιτερότητας ή της δύναμης της ομιλίας.” *
...
όταν η ζωντανή εμπειρία του σαρκωμένου Λόγου ξεπέφτει σε θρήσκευμα,
όταν η θεολογία γίνεται ιδεολόγημα-ειδωλολατρία,
τότε παράγεται μόνο βία,
η βία της εξουσιαστικής διαχείρησης του κόσμου,
η βία του μονεταρισμού.

:::

“[Man] is neither Homo sapiens nor Homo loquens, but Homo sapiens loquendi, and this entwinment constitutes the way in which the West has understood itself and laid the foundation for both its knowledge and its skills. The unprecendented violence of human power has its deepest roots in this structure of language. In that sense what is experienced in the experimentum linguae is [...] an impossibility of speaking from the basis of a language, it is an experience, via that infancy which dwells in the margin between language and discourse, of the very faculty or power of speech.” *
...
when the live experience of incarnate Logos comes down to a religious system,
when theology turns into ideology-idololatry,
then, the outcome is only violence,
the violence of world's dominion,
the violence of monetarism.

_____________
(G. Agamben)